Umuziwanbantu Municipality

08:00 – 16:00

Monday – Friday

039 433 3500

Main Office

Umuziwabantu Mayor Cllr LS Zungu participates in the Council Induction Workshop today Wednesday 24 November 2021. Akupholiswa maseko sekuyasetshenzwa.

Lesithangami siyingxenye yezinhlelo zikamaspala zokuqinisekisa ukuthi amakhansela athola yonke imininingwane ngesimo samaspala, imogomo kanye nemithetho elawula ukusebenza kohulumeni basekhaya, omasipala.

This is to empower the newly sworn in councillors with important information that will assist them in executing their oversight role effectively and ensure improved service delivery in Umuziwabantu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *